Kính gửi phụ huynh kế hoạch ôn tập cho trẻ tuần 1 từ 27/7/2020 đến 01/5/2020