Tiết học khám phá do cô giáo Nguyễn Thị Huyền giáo viên lớp A3 hướng dẫn

Tiết học khám phá về sự phát triển của gà con. Trẻ biết được sự hình thành và phát triển của gà con do cô giáo Nguyễn Thị Huyền giáo viên lớp A3 thực hiện