Trường mầm non Phụng Thượng có tổng só đội ngũ CBGVNV là 43 đồng chí trong đó CBQL là 3 đồng chí, giáo viên là 26 và nhân viên là 14 đồng chí. Trình độ đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. giáo viên rất nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ.