HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON PHỤNG THƯỢNG NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện HD số 445/PGDĐT ngày 14/9/2022 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB, VC, người lao động năm học 2022-2023; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023, ngày 07/10/2022, trường mầm non Phụng Thượng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2022-2023 nhằm phát huy quyền làm chủ, năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường và nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá biểu dương những kết quả đạt được trong năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, tồn tại để đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là một hoạt động quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên từ đó đề xuất những giải pháp để góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

Hội nghị được nghe:  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 - 2022. Định hướng phong trào thi đua năm học 2022-2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 và chương trình hoạt động năm học 2022-2023; Báo cáo công tác thu chi  ngoài Ngân sách  năm học 2021-2022 và trong ngân sách Nhà Nước 9 tháng đầu năm 2022 và  thu chi năm học 2022-2023.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn lên phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua, đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm, ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023.

Hội nghị còn được nghe các nội dung tham luận và đóng góp ý kiến hết sức sôi nổi và tích cực đối với việc thực hiện công tác chuyên môn chăm sóc giáo dục trẻ, công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, những chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới, giải pháp giữ vững và nâng cao các phong trào thi đua. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nội dung của Nghị quyết đã đề ra.

 

Hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 3 đồng chí.

Đồng chí hiệu trưởng và đồng chí Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua năm học 2022-2024.